Exeryogi's blog
All about 30s to 50s
Recent Comments
Subscribe via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Posts Tagged ‘Functional training’

Functional fitness exercises train your muscles to work together and prepare them for daily tasks by simulating common movements you might do at home, at work or in sports. While using various muscles in the upper and lower body at the same time, functional fitness exercises also emphasize core stability.
There is greater core activation by engaging and stabilising the Spine against external force put through different movements which we may be doing in our everyday life .
In short our routine movements will be lot easier and stronger as we have already practiced and mastered them through Functional Training!

Sometimes a simple action of picking up a load from ground and keeping it in a cupboard can result in muscle pull or joint pain . It happens as muscles might be weak or if the action was done using wrong muscle groups . So when a simple exercise of squat and then overhead press is done repeatedly it prepares your body for such activities in daily life .

IMG_6808

Functional Training is especially beneficial for older adults to improve balance, agility and muscle coordination.

So the benefits of Functional Trainings are as follows
1) Better core stability so less injuries.
2)improved metabolism so better calorie burning .
3)Improvement in joint stability and muscle coordination.
4)Increased Muscle toning so Leaner and stroger body.
5)Improved Flexibility and Agility.
6)Improved Balance and Posture.

काय आश्चर्य वाटले का? रोज़च्या हालचाली या व्यायामप्रकार असतील हे वाटले नव्हते ना? पण हा एक अतिशय महत्वाचा व उपयुक्त व्यायामप्रकार आहे .
या मध्ये आपल्या स्नायूंच्या हालचाली एकत्रितपणे मणक्याची स्थिरता सांभालत करावयाचे प्रशिक्षण दिले जाते.अनेक कोनात व दिशेने हालचाली करत असताना अनेक स्नायूगटांची मदत घेतली जाते.सहाजिकच अनेक स्नायूगटांचे शक्तिवर्धन होऊन उष्मांकक्षय (calorie Burning) होण्याच्या प्रक्रीयेस चालना मिलते.
आपल्याला रोजच्या धकाधकीत कधीकधी चुकीच्या हालचालींनी दुखापत ह्वायची शक्यता असते. काही स्नायूंची शक्ती व लवचिकता कमी असल्याने अशा हालचाली चूकीच्या होवून दूखापत होते व आपल्या रोजच्या आयुष्यात ते त्रासदायकही ठरते. हे व्यायाम प्रकार नियमित करून स्नायूंना हालचाली योग्य प्रकारे व सुरक्षिततेने करायची सवय लागते.
एक रोजचे उदाहरन घेऊया , कधीकधी तूम्ही जमिनीवरचा जड डबा कंबरेत वाकत उचलता व उंचावर ठेवायला जाता तेव्हा कंबर ,पाठ यात उसन भरते किंवा सांधे दुखतात.

IMG_6808
यासाठी असाच एक सोपा व्यायाम Functional Training मध्ये करता येतो.. Squat करून वजन उचलने  व overhead press .रोजचीच क्रिया आपल्या स्नायूंनी वारंवार शास्त्रोक्त पध्दतीने केल्याने स्नायू तत्पर व बलकट बनतात व मग तीच क्रिया सहजतेने व दूखापत न होता करता येते.
जेव्हा अनेक स्नायूगट एकत्रितरित्या काम करतात व मणक्याचे व त्याचबरोबर शरीराचेही संतूलन राखायलाही मदत करतात तेव्हा अर्थातच दूखापतीही कमी होतात .
महत्वाचा फायदा असाही होतो की व्यायामाने स्नायू बलकट होतात तसेच बांधाही छान होतो.
उतारवयातील दूखापती व त्या अनूषंगाचे त्रास वाचवायचा हा एक उत्तम उपाय आहे.
रोजच्या हालचालींचे व्यायामप्रकार किती उपयोगी आहेत हे आपल्या लक्षात आलेच असेल.